מסחר יומי > תקנון החברה

תקנון החברה

כללי הפורום והגבלת אחריות כללית


תקנון כללי SIMPLE-TRADE D.R.S LTD


המידע

בין אם מקורו בחברה או מי מטעמה ובין אם פורסם בידי צד ג'', מופיע למטרות לימוד בלבד ואינו מהווה יעוץ או המלצה כלשהיא הקשורה למסחר בני"ע, או לרכישת שירות כל שהוא.

החברה

אינה אחראית למידע המתפרסם בצ'אטהקולי או בכיתת הלימוד או בפורום המסחר, בין אם התפרסם בידי החברה ו/ או מי מטעמה ובין אם פורסם בידי צד ג' וכי אין החברה מתחייבת לנכונות מהימנות המידע. התלמיד מתחייב כי לא יפרסם מידע על ני"ע ספציפיים (לרבות המלצות קנייה, מכירה, רכילות, מידע פנים וכיוב'')

לחברה זכות לערוך ו/ או להסיר מידע בהתאם לשיקולי החברה הבלעדיים, אולם אין באמור לעיל בכדי להטיל חובה על החברה לערוך או למחוק מידע כל שהוא או להטיל עליה אחריות לתוכנו של מידע כאמור.

התלמיד

מאשר כי ידוע לו כי פרסום מידע פיננסי לאחר עלול להיחשב כעיסוק בייעוץ להשקעות אשר הינו פעולה אסורה בלא קבלת רישיון מתאים.

התלמיד מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש מסחרי בפרטי התלמיד לשם משלוח עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו ו/או רשימת דיוור ו/או SMS. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב ל- חברה, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. החברה, מתחייבת כי כל שימוש במידע הנוגע לתלמיד יהיה בהתאם לחוק, וכי לא תעביר פרטים המאפשרים את זיהוי התלמיד למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י תנאי שימוש אלה.

תקנון הפורום/כללי SIMPLE-TRADE D.R.S LTD

1. השימוש בפורומים בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי הפורומים אסורים בתכלית.

2. אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום) או בלתי מוסרי, או העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

3. פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים. העלאתו במזיד של וירוס לפורומים תגרור סילוק מיידי מ-SIMPLE-TRADE D.R.S LTD.

4. המידע/המכתב שאת/ה מוסר לפרסום באתר מותר לקריאה לכל הגולשים. כ"כ מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני יהיו שייכים לאתר SIMPLE-TRADE D.R.S LTD והוא יוכל להשתמש בו בכל דרך הנראית לו. אתר SIMPLE-TRADE D.R.S LTD יוכל לפרסמו בכל מקום ובכל במה שיחפוץ תוך ציון שם כותב המאמר.

5. מערכת SIMPLE-TRADE D.R.S LTD אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורומים ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש. האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורומים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.

6. אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, כדי למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים. כאמור, מערכת SIMPLE-TRADE D.R.S LTD לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה . SIMPLE-TRADE D.R.S LTD שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. מערכת SIMPLE-TRADE D.R.S LTD אינה אחראית כלפי מנהלי הפורומים השונים, ככל שיתמנו, ומודיעה כי היא אינה אחראית, בשום צורה ואופן שהם, למסרים והודעות מטעמם. מטרתם של מנהלי הפורומים היא לפתח את הפורומים מבחינה מקצועית ולדאוג לתרבות הדיון בהם.

8. מערכת SIMPLE-TRADE D.R.S LTD מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.

9. חל איסור לפרסם מערכות אישיות (פורומים אישיים) ומערכות מסחריות ידועות (פורומים מסחריים וידועים), במידה ומשתמש יפרסם מערכת פורום שונה מ- SIMPLE-TRADE D.R.S LTD או יפרסם קישור למערכת, ההודעה תערך והמשתמש יוזהר.

10. מערכת SIMPLE-TRADE D.R.S LTD שומרת לעצמה את הזכות לערוך\למחוק כל הודעה מכל סוג שהיא הנתון לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן SIMPLE-TRADE D.R.S LTD שומרת לעצמה את הזכות להשעות לפרק זמן מסויים או לצמיתות כל משתמש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המערכת.

11. אין בשימוש בפורום בכדי להוות יעוץ השקעות בקשר לכדאיות רכישה, מכירה אחזקה והשקעה בני"ע ונכסים פיננסיים. ההשקעה בניירות ערך עשויה להביא להפסדים ניכרים למשקיע. הנך משחרר את החברה SIMPLE-TRADE D.R.S LTD מכל אחריות להחלטות השקעה אותן הינך עשוי לקבל.

12. החברה SIMPLE-TRADE D.R.S LTD אינה אחראי לתוכן המתפרסם על ידי הגולשים.

13. תגובות הגולשים ופרסומי הגולשים המתפרסמים בפורום הינן המלצות/ דעות/ שאלות / תהיות/ בעיות/ רעיונות אישיות של המגיבים/ המפרסמים בלבד ובאחריותם הבלעדית. אין לראות בתוכן הטקסט בפורום זה המלצה לרכישה/מכירה של ניירות ערך ספציפיים ו/או תחליף לייעוץ פיננסי שקול, המתחשב בנתונים, בצרכים ופרופיל הסיכון האישי של כל משקיע. כל העושה שימוש במידע המתפרסם בפורום זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

14. עובדי חברת SIMPLE-TRADE D.R.S LTD עשוים להחזיק בניירות ערך או נגזרי ניירות ערך המוזכרים כאן ו/או לייעץ לגורמים שונים העשויים להחזיק בהם במסגרת לימודית בלבד ואין לראות בכל המלצה שהיא כייעוץ השקעות לקניה ואו מכירת ניירות ערך אלו.

15. שימוש בשם המשתמש ובסיסמא שניתנו לתלמיד במסגרת הרישום לקורס, לצט הקולי, או לכל כלי לימודי אחר הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי ללא הסכמת החברה SIMPLE-TRADE D.R.S LTD. כמו כן השימוש באתר החברה או בכל כלי לימודי אחר מותנה בהסכמה לתקנון זה המופיע באתר החברה.

אם אינך מסכים לכל תנאים המפורטים לעיל, אינך זכאי להיכנס לפורום בורסה וסוחרים, לאתר החברה, למרכז המתוקשב, לצט הקולי ואו לכל עמוד פנימי אחר באתר זה.

תודה על שיתוף הפעולה! 
צוות הנהלת SIMPLE-TRADE D.R.S LTD